Trustpilot

VOORWAARDEN

Op al ons vervoer zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN van KNV Taxi van toepassing.

ARTIKEL 1 – BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze algemene voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:

1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen.
Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
3. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
4. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
6. Opdracht: iedere opdracht van Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm dan ook.
7. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per Auto.
8. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
9. Handbagage: bagage die een reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, alsmede voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten, daaronder NIET begrepen levende dieren.

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VERVOEROVEREENKOMST

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Vervoerder van een opdracht. De verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegenover de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

ARTIKEL 4 – BEEINDIGING VERVOEROVEREENKOMST

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger een evenredig deel van de vooraf overgekomen ritprijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder.
5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN REIZIGER

1. Reiziger is gehouden:
A door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals
het plaatsnemen op de door de Vervoerder aangewezen zitplaats;
B de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die
voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze
worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
A beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
B het gebruik van alcoholhoudende dranken;
C het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
D het gebruiken van rookwaar;
E agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op
een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;
F het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden de vooraf overeengekomen ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd
de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de
overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke
kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht
elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. Reiziger is NIET bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

ARTIKEL 6 – BETALING

1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen NIET inbegrepen.
2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien niet contante
betaling is overeengekomen. Betaling door Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige
korting, opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het
overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling
kosten in rekening worden gebracht.
4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Reiziger/Opdrachtgever te
verrekenen met zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn
vastgesteld door Vervoerder en tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VERVOERDER

1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de
passagier gunstige weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de
Reiziger of de centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te
rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en
uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-) technische redenen volstrekt
onmogelijk is.
4. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken
waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur, datum en (globale) tijdstip van de rit
wordt vermeld.
5. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen)
verwijderen, indien in redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze
Reiziger vervoert.
6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.
7. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het
vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk
in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger een evenredig deel van de van tevoren
overeengekomen ritprijs verschuldigd voor dat deel dat inmiddels is uitgevoerd.

ARTIKEL 8 – HANDBAGAGE

1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijk situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. ontplofbare stoffen;
c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f. verdovende middelen;
g. munitie;
h. levende dieren.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat Handbagage van Reiziger niet
verloren gaat of beschadigd wordt.

ARTIKEL 9 – GEVONDEN VOORWERPEN

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Vervoerder is bevoegd om door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.
c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met de opbrengst verrekenen.
d. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

ARTIKEL 10 – ANNULERING

1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren
overeengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
10% van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
35% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
75% van de overeengekomen ritprijs;
d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
2. Indien reiziger aantoont dat de door Vervoerder geleden schade minder is dan het uit toepassing
van lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden
toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/ Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN VERVOERDER

1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten
gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de Reiziger is overkomen.
Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een
zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft
kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk
verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 137.000,- per Reiziger.
2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan
wel beschadiging van de Handbagage, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens
het vervoer en is veroorzaakt:
a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of;
b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder
mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk
beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per Reiziger.
3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1.000,-

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN REIZIGER

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder berokkent, behalve zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

ARTIKEL 14 – VERZEKERING

1. Reiziger/Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt voor welke Vervoerder niet aansprakelijk is.
2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeer
beperkte verzekering af te sluiten en Vervoerder heeft de opdracht aanvaard en bevestigd, zal
Vervoerder aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/Opdrachtgever voortvloeit uit het
niet ten uitvoer brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.
3. Vervoerder kan in geval sprake is van zeer waardevolle Handbagage Reiziger/Opdrachtgever
verplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Vervoerder kan in
zo’n geval Reiziger/Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat
Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet
tijdig indienen van de klacht kan ten gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde
diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door Vervoerder worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
reiziger/Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze
serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde Geschillencommissie voor te leggen.
10. Reiziger moet in geval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.

ARTIKEL 16 – OVERIGE VOORWAARDEN

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige
bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en
doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan Nederlands recht.
4. Deze algemene Voorwaarden zijn openbaar.
5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via internet, onder meer op www.knv.nl en www.2theairport.nl

 

Boek onze vorstelijke service

Reserveren